ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

نیازمندیا، انتخاب مدیران و بازاریابان موفق

ثبت نام كنيد


فروش انواع محصولات purolite آمريکا www.purolite.com

اسيد purolite آمريکا

ژل اسيد purolite آمريکا

نماينده پورولايت آمريکاانواع STRONG ACID CATION EXCHANGERS شرکت purolite آمريکا

انواع WEAK ACID CATION EXCHANGERS شرکت purolite آمريکا

انواع PARTICLE SIZE DISTRIBUTION – CATION EXCHANGERS شرکت purolite

انواع STRONG BASE ANION EXCHANGERS شرکت purolite آمريکا

انواع WEAK BASE ANION EXCHANGERS شرکت purolite آمريکا

انواع PARTICLE SIZE DISTRIBUTION – ANION EXCHANGERS شرکت purolite آمريکا

انواع SHALLOW SHELL TECHNOLOGY شرکت purolite آمريکا

انواع ION SELECTIVE RESINS FOR POTABLE WATER شرکت purolite آمريکا

انواع READY TO USE MIXED BEDS شرکت purolite آمريکا

انواع READY TO USE MIXED BEDS WITH INDICATOR شرکت purolite آمريکا

انواع NUCLEAR GRADE PRODUCTS شرکت purolite آمريکا

انواع NUCLEAR GRADE MIXED BEDS شرکت purolite آمريکا

انواع PURITY OF NUCLEAR GRADE ION EXCHANGERS شرکت purolite آمريکا

انواع POWDERED RESINS FOR CONDENSATE POLISHING شرکت purolite آمريکا

انواع POWDERED RESIN PREMIXES شرکت purolite آمريکا

انواع ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS شرکت purolite آمريکا

انواع EXCIPIENTS AND TABLET DISINTEGRANTS شرکت purolite آمريکا

انواع ULTRAPURE WATER PRODUCTS شرکت purolite آمريکا

انواع ULTRAPURE WATER MIXED BEDS شرکت purolite آمريکا

انواع HYDROMETALLURGICAL RESINS شرکت purolite آمريکا

انواع ADSORBENTS شرکت purolite آمريکا

انواع CHROMATOGRAPHIC RESINS شرکت purolite آمريکا

انواع SUGAR AND SWEETENER PRODUCT/APPLICATION CHART شرکت purolite آمريکا

انواع CATALYST RESINS شرکت purolite آمريکا

انواع CHELATING RESINS شرکت purolite آمريکا

انواع ENZYME CARRIERS شرکت purolite آمريکا

انواع ANALYTICAL AND PREPARATIVE BIOCHROMATOGRAPHY شرکت purolite آمريکا

انواع CHROMALITE® PRODUCT CHART شرکت purolite آمريکا

انواع SPECIAL ION EXCHANGERS شرکت purolite آمريکا

انواع SPECIAL PRODUCTS شرکت purolite آمريکا

انواع ABBREVIATIONS شرکت purolite آمريکا

انواع C100 شرکت purolite آمريکا

انواع C100E شرکت purolite آمريکا

انواع C120E شرکت purolite آمريکا

انواع C100X10 شرکت purolite آمريکا

انواع SGC650 شرکت purolite آمريکا

انواع C150 شرکت purolite آمريکا

انواع C160 شرکت purolite آمريکا

انواع C104Plus شرکت purolite آمريکا

انواع C106 شرکت purolite آمريکا

انواع C107E شرکت purolite آمريکا

انواع C115E شرکت purolite آمريکا

انواع STD شرکت purolite آمريکا

انواع MB شرکت purolite آمريکا

انواع TL Gel شرکت purolite آمريکا

انواع TL Macroporous شرکت purolite آمريکا

انواع DL Strong شرکت purolite آمريکا

انواع DL Weak شرکت purolite آمريکا

انواع S/C شرکت purolite آمريکا

انواع G شرکت purolite آمريکا

انواع PUROFINE® شرکت purolite آمريکا

انواع A400 شرکت purolite آمريکا

انواع A444 شرکت purolite آمريکا

انواع A600 شرکت purolite آمريکا

انواع A200 شرکت purolite آمريکا

انواع A300 شرکت purolite آمريکا

انواع SGA550 شرکت purolite آمريکا

انواع A500Plus شرکت purolite آمريکا

انواع A502P شرکت purolite آمريکا

انواع A501P شرکت purolite آمريکا

انواع A510Plus شرکت purolite آمريکا

انواع A850 شرکت purolite آمريکا

انواع A860S شرکت purolite آمريکا

انواع A870 شرکت purolite آمريکا

انواع A100Plus شرکت purolite آمريکا

انواع A103SPlus شرکت purolite آمريکا

انواع A109 شرکت purolite آمريکا

انواع A110 شرکت purolite آمريکا

انواع A111 شرکت purolite آمريکا

انواع A120S شرکت purolite آمريکا

انواع A133S شرکت purolite آمريکا

انواع A830 شرکت purolite آمريکا

انواع A847 شرکت purolite آمريکا

انواع STD شرکت purolite آمريکا

انواع MB شرکت purolite آمريکا

انواع TL Gel شرکت purolite آمريکا

انواع TL Macroporous شرکت purolite آمريکا

انواع DL Strong شرکت purolite آمريکا

انواع DL Weak شرکت purolite آمريکا

انواع S/C شرکت purolite آمريکا

انواع SSTC60 شرکت purolite آمريکا

انواع SSTC65 شرکت purolite آمريکا

انواع SSTC80 شرکت purolite آمريکا

انواع SSTC104 شرکت purolite آمريکا

انواع SSTA63 شرکت purolite آمريکا

انواع SSTA64 شرکت purolite آمريکا

انواع A520E شرکت purolite آمريکا

انواع A530E شرکت purolite آمريکا

انواع A532E شرکت purolite آمريکا

انواع S108E شرکت purolite آمريکا

انواع A600E/9149 شرکت purolite آمريکا

انواع MB400 شرکت purolite آمريکا

انواع MB3720 شرکت purolite آمريکا

انواع MB46LT شرکت purolite آمريکا

انواع MB478LT شرکت purolite آمريکا

انواع MB400IND شرکت purolite آمريکا

انواع MB600AE شرکت purolite آمريکا

انواع MB500VC شرکت purolite آمريکا

انواع MB59VC شرکت purolite آمريکا

انواع NRW1000 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW1100 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW1160 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW160 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW4000 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW6000 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW7000 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW5010 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW5070 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW5050 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW3240 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW3460 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW3560 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW3670 شرکت purolite آمريکا

انواع PrCH شرکت purolite آمريکا

انواع PrCN شرکت purolite آمريکا

انواع PrAOH شرکت purolite آمريکا

انواع FC+ شرکت purolite آمريکا

انواع CG12H شرکت purolite آمريکا

انواع CG19H شرکت purolite آمريکا

انواع CG4H شرکت purolite آمريکا

انواع MB1/1H شرکت purolite آمريکا

انواع C100NaMR شرکت purolite آمريکا

انواع C100CaMR شرکت purolite آمريکا

انواع A430MR شرکت purolite آمريکا

انواع 830EMR شرکت purolite آمريکا

انواع PUROLITE شرکت purolite آمريکا

انواع C100HMR شرکت purolite آمريکا

انواع C108DR شرکت purolite آمريکا

انواع C115HMR شرکت purolite آمريکا

انواع C115KMR شرکت purolite آمريکا

انواع ULTRACLEAN™ شرکت purolite آمريکا

انواع UCW9126 شرکت purolite آمريکا

انواع UCW5072 شرکت purolite آمريکا

انواع UCW1080 شرکت purolite آمريکا

انواع ULTRACLEAN™ شرکت purolite آمريکا

انواع UCW9126 شرکت purolite آمريکا

انواع UCW5072 شرکت purolite آمريکا

انواع UCW1080 شرکت purolite آمريکا

انواع ULTRACLEAN™ شرکت purolite آمريکا

انواع UCW9964 شرکت purolite آمريکا

انواع UCW9966 شرکت purolite آمريکا

انواع UCW3600 شرکت purolite آمريکا

انواع UCW3700 شرکت purolite آمريکا

انواع UCW3900 شرکت purolite آمريکا

انواع PUROLITE شرکت purolite آمريکا

انواع Purogold™ A193 شرکت purolite آمريکا

انواع S992 شرکت purolite آمريکا

انواع A500CPlus شرکت purolite آمريکا

انواع Purofine® PFA600/4740 شرکت purolite آمريکا

انواع A660/4759 شرکت purolite آمريکا

انواع PFA460/4783 شرکت purolite آمريکا

انواع A500U/2788 شرکت purolite آمريکا

انواع A500U/4994 شرکت purolite آمريکا

انواع A560/4790 شرکت purolite آمريکا

انواع A100Mo شرکت purolite آمريکا

انواع S930Plus شرکت purolite آمريکا

انواع S930/4888 شرکت purolite آمريکا

انواع S950 شرکت purolite آمريکا

انواع S960 شرکت purolite آمريکا

انواع A170/4675 شرکت purolite آمريکا

انواع A172/4635 شرکت purolite آمريکا

انواع S984 شرکت purolite آمريکا

انواع S957ا شرکت purolite آمريکا

انواع PUROSORB™ شرکت purolite آمريکا

انواع PAD350 شرکت purolite آمريکا

انواع PAD400 شرکت purolite آمريکا

انواع PAD428 شرکت purolite آمريکا

انواع PAD500 شرکت purolite آمريکا

انواع PAD550 شرکت purolite آمريکا

انواع PAD600 شرکت purolite آمريکا

انواع PAD700 شرکت purolite آمريکا

انواع PAD900 شرکت purolite آمريکا

انواع PAD910 شرکت purolite آمريکا

انواع PAD300 شرکت purolite آمريکا

انواع PAD610 شرکت purolite آمريکا

انواع PAD950 شرکت purolite آمريکا

انواع HYPERSOL- MACRONET® شرکت purolite آمريکا

انواع MN100 شرکت purolite آمريکا

انواع MN102 شرکت purolite آمريکا

انواع MN200 شرکت purolite آمريکا

انواع MN202 شرکت purolite آمريکا

انواع MN270 شرکت purolite آمريکا

انواع MN500 شرکت purolite آمريکا

انواع MN502 شرکت purolite آمريکا

انواع PUROLITE شرکت purolite آمريکا

انواع PCR145 شرکت purolite آمريکا

انواع PCR450 شرکت purolite آمريکا

انواع PCR631ا شرکت purolite آمريکا

انواع PCR632 شرکت purolite آمريکا

انواع PCR633 شرکت purolite آمريکا

انواع PCR642 شرکت purolite آمريکا

انواع PCR651 شرکت purolite آمريکا

انواع PCR652 شرکت purolite آمريکا

انواع PCR732 شرکت purolite آمريکا

انواع PCR833ا شرکت purolite آمريکا

انواع PCR855 شرکت purolite آمريکا

انواع PUROLITE شرکت purolite آمريکا

انواع PCA433 شرکت purolite آمريکا

انواع PCA433/5180 شرکت purolite آمريکا

انواع WCA100 شرکت purolite آمريکا

انواع CT122 شرکت purolite آمريکا

انواع CT124 شرکت purolite آمريکا

انواع CT151 شرکت purolite آمريکا

انواع CT169 شرکت purolite آمريکا

انواع CT175 شرکت purolite آمريکا

انواع CT251 شرکت purolite آمريکا

انواع CT252 شرکت purolite آمريکا

انواع CT269ا شرکت purolite آمريکا

انواع CT275 شرکت purolite آمريکا

انواع CT276 شرکت purolite آمريکا

انواع CT482 شرکت purolite آمريکا

انواع S108 شرکت purolite آمريکا

انواع S910 شرکت purolite آمريکا

انواع S914 شرکت purolite آمريکا

انواع S920 شرکت purolite آمريکا

انواع S924 شرکت purolite آمريکا

انواع S930Plus شرکت purolite آمريکا

انواع S940 شرکت purolite آمريکا

انواع S950 شرکت purolite آمريکا

انواع S957 شرکت purolite آمريکا

انواع S960 شرکت purolite آمريکا

انواع S985 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR8205 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR8214 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR4204 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR8310 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR8319 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR8405 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR8417 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR8804 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR8806 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR1030 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR1090 شرکت purolite آمريکا

انواع ECR1091 شرکت purolite آمريکا

انواع 3, 4, 5 µm شرکت purolite آمريکا

انواع 10, 15 µm شرکت purolite آمريکا

انواع 15, 35, 50, 75 µm شرکت purolite آمريکا

انواع > 75 µm شرکت purolite آمريکا

انواع ION EXCHANGE CATION شرکت purolite آمريکا

انواع ION EXCHANGE شرکت purolite آمريکا

انواع ANION شرکت purolite آمريکا

انواع HYDROPHOBIC شرکت purolite آمريکا

انواع INTERACTION شرکت purolite آمريکا

انواع AC20 شرکت purolite آمريکا

انواع AC20G شرکت purolite آمريکا

انواع IP1 شرکت purolite آمريکا

انواع IP3 شرکت purolite آمريکا

انواع IP4 شرکت purolite آمريکا

انواع IP7 شرکت purolite آمريکا

انواع IP9 شرکت purolite آمريکا

انواع MZ10Plus شرکت purolite آمريکا

انواع CPM 7040 شرکت purolite آمريکا

انواع APM 7540 شرکت purolite آمريکا

انواع MPR1000 شرکت purolite آمريکا

انواع C100EAg شرکت purolite آمريکا

انواع C150Ag شرکت purolite آمريکا

انواع A605 شرکت purolite آمريکا

انواع HM6 / HM10 شرکت purolite آمريکا

انواع NRW100QR شرکت purolite آمريکا

انواع C100EVCH شرکت purolite آمريکا

انواع A200MBOH IND شرکت purolite آمريکا

انواع A400MBOH IND شرکت purolite آمريکا

انواع CT275Ag شرکت purolite آمريکا

انواع PD206 شرکت purolite آمريکا

انواع OL100 شرکت purolite آمريکا

انواع CIX-RO Cyclic Ion Exchange - Reverse Osmosis شرکت purolite آمريکا

انواع EDMElectrical Disge Machining شرکت purolite آمريکا

انواع EDTA Ethylenediaminetetraacetic Acid شرکت purolite آمريکا

انواع EPEuropean Pharmacopoeia شرکت purolite آمريکا

انواع IEX Ion Exchange شرکت purolite آمريکا

انواع IWT Industrial Water Treatment شرکت purolite آمريکا

انواع MB Mixed Bed شرکت purolite آمريکا

انواع MP Macroporous شرکت purolite آمريکا

انواع NOM Natural Organic Matter شرکت purolite آمريکا

انواع OSAOsmotic Shock and Attrition شرکت purolite آمريکا

انواع PFA Purofine® Anion شرکت purolite آمريکا

انواع PPA Puropack® Anion شرکت purolite آمريکا

انواع PFC Purofine® Cation شرکت purolite آمريکا

انواع PPCPuropack® Cation شرکت purolite آمريکا

انواع RIP Resin in Pulp شرکت purolite آمريکا

انواع ROReverse Osmosis شرکت purolite آمريکا

انواع SAC Strong Acid Cation شرکت purolite آمريکا

انواع SBAStrong Base Anion شرکت purolite آمريکا

انواع SDI Silt Density Index شرکت purolite آمريکا

انواع SST Shallow Shell Technology شرکت purolite آمريکا

انواع TDS Total Dissolved Solids شرکت purolite آمريکا

انواع TOC Total Organic Carbon شرکت purolite آمريکا

انواع UPW Ultrapure Water شرکت purolite آمريکا

انواع USP US Pharmacopoeia شرکت purolite آمريکا

انواع UV Ultra-violet شرکت purolite آمريکا

انواع WAC Weak Acid Cation شرکت purolite آمريکا

انواع WBA Weak Base Anion شرکت purolite آمريکا

انواع رزين حذف نيترات PUROLITE کلاس A520E شرکت purolite آمريکا

انواع رزين سختي گير PUROLITE مدل C100 شرکت purolite آمريکا

انواع رزين ميکس بد PUROLITE کلاس MB400 شرکت purolite آمريکا

انواع رزين آنيوني PUROLITE کلاس A400 (بسته 25 ليتري) شرکت purolite آمريکا

مدل NRW100QR شرکت purolite آمريکا

مدل PUROLITE100QR شرکت purolite آمريکاهمچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد.

وب سايت شرکت :

www.ab.com

www.Shahin-co.irمحصولات Alfa laval ، ترانسldjv آلفا لاوان ،رله Alfa lavan , سوئيچ Alfa laval , موتور Sew ,اينورتر sew ، نماينده Sew eurodrive ,درايو Sew , اينورتر Sew ,نماينده Sew eurodrive ، درايو Sew ,اينورتر Sew ,يو اس پي Sew , محصولات سو يورودرايو ,موتور Marelli , ژنراتور مارلي ايتاليا ,نماينده Marelli ايتاليا ,فن موتور Marelli ايتاليا ,ففليم اسکز ,فليم ديتکتور ,دتکتور BFI ,محصولات BFI Automation ,فليممانيتور BFI ,فيلم BFI ,موتور Nord ,درايور Sew درايور Nord نورد ,موتور الکتريک Dynamatic موتور دايناماتيک کلاچ Daynamatic ,کلاچ موتور Daynamaticc ,رله لوواتو ,رله Lovato ,رله تک سيستم ,مدل T154 ,مدل NT538 ,رله Tecsystem ,يوپي اس بوري,يو پي اس Borri ,Borri ups ,يو پي اس Tecsystem ,يو پي اس تک سيستم ,شير کواکس ,ولو Coax, نماينده Coax آلمان ,نماينده مولر کواکس ,ولو کواکس المان ,نماينده مولرکواکس ,ولو کواکس آلمان ,ولو MK10 , ولو MK15 ,شير MK2 ,شير Mk15,نماينده IFM ,شير FK20 سنسور IFM ,سنسور القايي Pepper+fuches ,نمايشدهنده Govan, تجهيزات ضد انفجار گوان GOvan استراليا , نماينده پيرل فوکس ,کارت MTL ,برير MTL ,منبع تغذيه MTL ,رله ام تي ال , رله روالکو ,نماينده روالکو ابيتاليا ,نماينده Revalco ايتاليا ,امپرمتر آنالوگ , ولت متر ,فرکانس متر ,وارمتر ,وات متر ,کيلو ولت متر ,کيلو وات متر ,کيلو آمپرمتر ,فرکانس متر ,وارمتر ,وات متر ,کيلو ولت متر ,کيلو وات متر ,کيلو آمپر متر ,فرکانس متر دوبل ,ولت متر دوبل ,ساعت متر ,انرژي متر ,مولتي متر ,کيلو وات ساعت متر ,رله ارت فالت ,رله ارت لکيج ,رله نشتي جريان ,ترانس جريان ,ترانس ولتاژ ,مبدل فرکانس ,کانورتر ,کانورتر ولتاژ ,کانورتر جريان ,کانورتر فرکانس ,نمايشدهنده ولتاژ ,آمپرمتر ديجيتال ,رله Ropex ,نمايشدهنده روکس آلمان ,کترلر Ropex آلمان ,رله RES407 ,رله RES408 ,سوئيچ يانگ سانگ ,سوئيچ Yong song ,ال اي دي ,Yong song ,نمايشدهنده ي يانگ سانگ کره , محصولات Kun hung koino ,پوش باتن Koino کره ترانسديوسر جريان,ترانسديوسر ولتاژ,ترانسديوسر فرکانس,رله ولتاژي,رله فرکانسي,رله جرياني,ترانسديوسر توان,ترانسديوسر توان اکتيو,ترانسديوسر راکتيو,ترانسديوسر فاز,ترانسديوسر توان فازي,ترانسديوسر زاويه,ترانسميتر جريان ,ترانسميتر فشار,ترانسميتر Tecsis تک سيس آلمان,ترانسميتر cella,موتور Vem,الکتروموتور وم آلمان,ترانسميتر چلا ايتاليا,نماينده سلا ايتاليا,گيج Cella,ترانسميتر فشار Cella,سنسور Bruel,سنسور بروئل کي جائر,نماينده Bruel Kjaer,سنسور Schenk,لودسل شنک,ويبرو کنترل Bruel,ويبرو کنترل Schenk,ويبرو کنترل Schenk,ويبره متر شنک,ويبره متر Bruel,موتور Weg,موتور وگ برزيل,نمايش دهنده CML,سيگنال دهنده CML,ال اي دي CML,CML LED,چراغ CML,چراغ LED,نماينده murr,نماينده مور آلمان,منبع تغذيه مور,رله مور murr,فيوز murr,ديود murr,رله DGPT2,نماينده Automation 2000 فرانسه,محصولات George fischer,شير HP Valve هلند,نماينده اچي پي ولو هلند,شمع Beru,الکترود برو آلمان Beru,آمپرمتر Stahl ,اشتال آلمان,نمايش دهنده Stahl,لامپ اشتال Stahl,لامپ ضد انفجار,رله ضد انفجار,رله Stahl,آمپرمتر I6,آمپرمتر I9,آمپرمتر Fase ,نماينده Fase ايتاليا,شير Konan,ولو کونان ژاپن,شير Kaneko,شير کانکو ژاپن,لودسل Laumas ,نمايش دهنده لاماس ايتاليا,نماينده لوماس ايتاليا,شير Omal,ولو اومال ,پتانسيومتر ويشاي,نماينده Vishay آمريکا,محصولات Johnson control ,ترموستات جانسون,نماينده جانسون,نماينده Johnson,کنترلر Johnson,کنترل کننده جانسون,محصولات يونلک,محصولات Unelec,انواع محصولات ژنرال الکتريک,محصولات GE,رله General electric,رله آلستوم ,رله Alstom ,سنسور مگيت,نماينده Meggitt سوئيس,, رله نمايش دهنده, رله Dicagi , رله ديساجي , سنسور balluf , سنسور بالوف, سنسور sick, سنسور سيک, نماينده زيک آلمان , رله زيمنس, نمايش دهنده siemens, ولت متر siemens, ترانسديوسر Gossen, رله آلن بردلي, انواع کنتاکت بلاک , محصولات ABB, رله اي بي بي, رله ABB , ولت متر ABB, ترانسميتر ABB , محصولات Allen Bradley , ماژول ورودي الن بردلي, ماژول خروجي AB, ديتکتور Apollo, محصولات Notifier , ماژول نوتيفاير,رله notifier, رله MSA , دتکتور MSA, نماينده MSA Safety ,نماينده minimax آلمان , محصولات مينيماکس آلمان , رله selco , محصولات سلکو دانمارک , نماينده Selco , رله ژنراتور ,رله هاي کاتر پيلار, محصولات caterpillar آمريکا, ديتکتور Apollo, سنسور آپولو انگليس , ديتکتور آپولو Apollo , نماينده Apollo , انواع موتور ATB , موتور اي تي بي آلمان , ژنراتور ATB , موتور Bauer , الکترو موتور Bauer Danfoss , رله Danfoss , سنسور دانفوس, سنسور Braun , محصولات براون تاکو , سنسور سرعت , سنسور توربين Braun , محصولات BTSR , آمپرمتر celsa , ترانسديوسر Celsa , محصولات سلسا , سلسا آلمان, ولت متر Celsa Germany, فيوز بالسمن , فيوز ferrraz , فيوز سيبا siba آلمان , فيوز ايتون Eaton , کنتاکتور مولر , رله moeller , رله Eaton , شير SMC, سيلندر SMC, محصولات پنوماتيک univer , يونيور ايتاليا , سنسور يونيور, شير Univer , سيلندر اي ام سي ژاپن, نماينده SMC ژاپن , شير Oliver , شير اليور, نماينده اليور انگليس, نماينده oliver انگليس ,کنتاکتور Eaton,فيلتر دس کيس,فيلتر pil,فيلتر Des case,فيلتر Franke,Franke Filter آلمان,فيلترهاي فرانکه فيلتر,سنسور Dynisco,سنسور فشار داينيسکو,موتورهاي Eberhard Bauer,الکترو موتور ابرهارت باور,رله EBM,فن EBM,محصولات EBM Papst,فن سانون,فن Sunon,سانون چين,سنسور SPM,محصولات SPM instrument,EBM Fans,Sunon fan,رله EMB,ترانس EMB,رله حفاظت ترانس,رله محافظت موتور,انواع motor protection,شير Valbia,کيت Valpres,شير والبيا,شير بونتي,محصولات Bonetti ايتاليا,سيستم گراندينگ,سيستم grounding شرکت stuvEx,سري TES01/1P,محصولات استووکس بلژيک,محصولات EMB WITTLICH,ترانس اي ام بي ويتليچ,رله بوخلتز EMB,رله ترانس EMB,سوييچ Engler,سنسور Engler انگلر,سوييچ سطح Engler,شير بورکت,شير Burkert,انواع گيت ولو,ولو فشار,ولو قطع و وصل,شير 00135797,شير سري 5282,مبدل جريان,مبدل ولتاژ,مبدل توان,مبدل فرکانس,يو پي اس Gutor,محصولات گوتور سوييس,نماينده Gutor سوئيس,,,اينورتر Gutor ,کنتاکتور اشنايدر,کنتاکتور Schneider ,کنتاکتور Eaton ,کنتاکتورmoeller ,کنتاکتور lovato ,کنتاکتور لواتو,کنتاکتورABB,نماينده جان ديره,کنتاکتور زيمنس,کنتاکتورsiemens,انواع AC UPS,انواع DC UPS,ترموکوپل Euromisure,ترموکوپل wika ,ترموکوپل ويکا,سنسور ويکا ,سنسور wika,هيتر helios,هيتر هليوس,مولتي متر HIoki,محصولات هيوکي ژاپن,کلمپ متر هيوکي,الکترود hach,سنسور Hach,محصولات هک آمريکا,اکسيژنمتر هچ آمريکا,محصولات hazemeyer,سوکت هازه مير,کانکتور hazemeyer,سوکت hazemeyer,پلاگ lemo,پلاگ مور,پلاگ hazemeyer,کنتاکت hazemeyer,کنتاکت کمکي,کنتاکت محرک,سوکت کنترلي,سوئيچ lektra,سوئيچ لکترا,ماژول semikon,آي جي بي تي سميکرون,سوکت marinco,کانکتور مارينکو,ترانس APT,ترانس اي پي تي,ترانس جريان APT,ترانسميتر Wika,سنسور ويکا,محصولات hico,فن hico,موتور hico,موتور Hyosung,هيتر intertec,هيتر تورسان,هيتر torresan,رله R140,رلهR140D,رلهR140E,رله فلگ,رله پرچمي,رله flag,محصولات John deere,,,موتور Kuenle,موتور kueenle, موتور کوئين له ,موتور vem,فيوز لاوسن ,فيوز لاوسون ,فيوز Lawson,فيوز جين مولر ,فيوز jean muller,ترانسديوسر لومل ,ترانسديوسر luvnel لهستان ,موتور marreli ,موتور مارلي ايتاليا ,فن NMB,فن ان ام بي ,کانکتور mennekes,سوکت منکس ,رله لگرند ,سوکت legrand ,آمپرمتر لگرند ,ولت متر legrand ,کابل legrand ,يوپس اس legrand ,تجهيزات شبکه لگرند ,مدل XL3 لگرند ,شير نورگرن ,شير vorgren ,شير End Armaturen ,شير End Automation,شير Amot ,شير آموت ,کانکتور سولکس ,محصولات molex,ترانسديوسر pzlz ,ترانسديوسر pzoz ,شير muller Steuergezate ,منبع تغذيه نيوسن ,بلندگو Neumann,بلندگو ضد انفجار نويمن ,رسپيکر Neumann,اسيد purolile,ژل اسيد purolite ,رله Rafi ,رله CML ,نمايشدهنده Rafi ,نماينده ي رافي آلمان ,سيگنال دهنده Rafi ,سيگنالينگ رافي ,نماينده ي Raychem,کابل ريچم ,کابل Raychem,چسب ريچم ,ترموستات Raychem,محصولات tyco electronics ,نماينده ي Crompton ,کرامپتون ,Crompton instruments ,انيورتر Reo آلمان ,محصولات رئو آلمان ,سوييج سالزر ,سوييچ salzer ,سلکتور Saelzer ,دتکتور safcty systems,سيفتي سيتمز ايتاليا ,سنسور Vibrometer ,سنسور ويبرومتير ,محصولات مگينت سوئيس نماينده ي vibrometer سوئيس ,سنسور سرعت vibrometer ,ويبره متر ,سنسور سرعت ,سنسور اندازه گيري ,سيگنال کانديشنر ,سنسور T2410,سنسور هامينگ ,سنسور CP401,سنسور CP41,

فن NMB ، نماينده مور آلمان، نماينده Murr ، منبع تغذيه مور، منبع تغذيه Murr ، سنسور bruel ، سنسور SPM ، سنسور vibrometer ، سنسور meggitt ، سيگنال کانديشنر ويبروميتر، فليم اسکنر، فليم ديتکتور، نماينده BFI Automation ، سنسور hach ، الکترود hach ، پتانسيومتر Vishay ويشاي، منبع تغذيه PSL148024 ، منبع تغذيه lovato ، منبع تغذيه لواتو ، محصولات magnetrol مگنترول آلمان، ترانس FTM ايتاليا، محصولات maccoy آمريکا ، خازن Italweber ، فيوز Italweber ، رله MLT200 ، رله Diel ايتاليا ، کد 1SDA054134R1 شرکت ABB ، ترانس hobut انگليس، ترانسفئرماتور هوبوت انگليست، محصولات Baso ، فيلتر EIF فرانسه ، مدل LL14-SK-R-N ، منبع تغذيه nemic lambda ، محصولات Richter ريشتر آلمان، کابل 3M ، محصولات Leroy sammer ، انواع کانکتور شير، کانکتور قدرت ، منبع تغذيه TIS 600-124 SIG ، منبع تغذيه Traco Power ، نماينده kubler ، انواع ترموکوپل ، انواع سيلينگ برگمن- انواع مکانيکال سيلينگ Burgmann آلمان، توربين DG80L2. 25MW ، ترموکوپل 1000+TXA-1368M1 027-10 2K/2/0 ، انواع شير End Automation آلمان ، انواع سلونوئيد ولو End Automation آلمان، رگولاتور Ducati دوکاتي، رگولاتور 415.98.9040 ، مدل REGO شرکت Ducati - مدل REGO12 شرکت Ducati –کابل lapp ، ترانسديوسر TM3UL20 ، مدل 88100142 شرکت Asco ، مدل P494A0021300A00 شرکت Asco ، مدل 88144203 شرکت Asco ، Sineax TV809 ، مدل m/50/LSU/CP

شرکت Norgren، مدل UM/22253/172/61/13J، مدل UM/22456/172/81/33N ،

ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ،

انواع شير آموت Amot ،شير 2BOCT17003 ،شير کنترل دما آموت Amot ،شير 2BOC717003 ،شير 6BRDC115 ،شير 6BRCD115-07-00 ،شير سه راهه آموت Amot ،شير کنترلي آموت Amot ،شير سري 4500 D آموت Amot ،شير 4500D15115-BTU ،شير 6GEFDMAA32 ،شير 6GEFDMAA32-AA ،انواع اکتويتور آموت Amot ،انواع Actuator آموت Amot ،انواع Actuator مدل EA100 ، ولو AE autel ، رله هگر، رله hager ، بويل فيلتر، فيلتر boll filter ، شير کواکسيال، شير coax ، شير کواکس، رله ETA کنتاکتور ETA المان سوئيچ ETA آلمان، بريکر ETA آلمان، دتکتور sensitron سنسيترون ، رله Homa هما آلمان ، کنتاکتور Homa المان سوئيچ Homa آلمان، بريکر Homa آلمان، هانيول DC3200

هانيول DC2500 هانيولUDC 1200 هانيول UDC2000 هانيولUDC3300 کابل lapp لپ آلمان ، ) Magnet-schultz مگ نت شولتز آلمان )- schurter آلمان، کانکتور AMPHENOL آمفنول، ترانس FTM ايتاليا ، ترانس جريان FTM ايتاليا ، ترانسفورماتور transfos Mary ترانسفوس ماري، خازن italweber ايتال وبر ، فيوز italweber ايتال وبر ، لامپ orga ارگا، فن SUNON ، خازن Wima ويما ، کانکتور TE CONNECTIVITY، محصولات FTDI ، محصولات LITTELFUSE ، کانکتور molex مولکس، نماينده muller coax آلمان- نماينده مولر کواکس آلمان، شير مولر کواکس- انواع بورد Erhardt-Leimer آلمان، نماينده Erhardt-Leimer آلمان ،

دستگاه انتقال Erhardt-Leimer آلماندستگاه توزيع تسمه اي Erhardt-Leimer آلمانسنسور Erhardt-Leimer آلمانسنسور موقعيت Erhardt-Leimer آلمانسنسور خطي موقعيت Erhardt-Leimer آلمانپتانسيل سنج Erhardt-Leimer آلمانلودسل Erhardt-Leimer آلمانلود سل کششي Erhardt-Leimer آلمانلودسل خمشي Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج کشش ممتد Erhardt-Leimer آلمانانواع مازول Erhardt-Leimer آلمانانواع ماژول آمپلي فاير Erhardt-Leimer آلمانانواع تقويت کننده سنج Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر حرکت Erhardt-Leimer آلمانانواع ترمز Erhardt-Leimer آلمانانواع غلطک Erhardt-Leimer آلمانانواع فلزياب Erhardt-Leime آلمانا نواع انکودر Leine linde آلمانانواع انکودر لينه لينده Leine linde آلمانانواع رله ارهارت ليمر Erhardt-Leimer آلمانمحصولات www.leinelinde.com انواع کنترلر RK4004سنسور FX-4030سنسور آلتراسونيک E+Lمدل CV2201مدل 302990نرم افزار RK4004نرم افزار RK4004-000CF-ZLانکودر 507689-02

انکودرRSI 593 انکودر521661-37 انکودرRHI 503 کابل GDALPHAمدل C204 شرکت band-itمدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003

انواع کانکتور پروفي باس، انواع کانکتور profibus ، انواع نري و مادگي profibus ، مدل 6es7972-0ba12-0xa0 زيمنس ، مدل 6gk1500-0fc10 زيمنس ، منبع تغذيه Traco ، منبع تغذيه Eco Rail ، منبع تغذيه پالس، منبع تغذيه puls ، منبع تغذيه Unipower ، منبع تغذيه يوني پاور، باطري شارژر Unipower ، باطري شارژر C&D ، باطري شارژر ARE130SSN35F ، انکودر leine linde سوئد، انکودر کوبلر، روتاري انکودر، انکودر مطلق، انکودر چرخشي ، انکودر Tr ، لودسل ديناسل ، لودسل dinacell ، سوئيچر AC به DC شرکت Unipower يوني پاور، منبع تغذيه پزشکي ، نماينده ICP DAS ، ماژول ورودي – خرجي آي سي پي داس ICP DAS ، سنسور VDO، رله زيمنس ، رله LFE10 ، LFE10-110 SIEMENS CONTROL BOX ، رله LFE50 ، رله LANDIS & GYR ، رله لنديس، رله terasaki ، رله تراساکي ، رله ترازاکي ، انواع محصولات ترازاکي ژاپنانواع رله ارت ليکيج تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله E L R تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله نشتي جريان تراساکي Trasaki ژاپنا نواع رله شکست جريان تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله ارت فالت Earth Fault تراساکي Trasaki ژاپن انواع فيوز تراساکي Trasaki ژاپنانواع رله تراساکي Trasaki ژاپن انواع تجهيزات تابلو برقي تراساکي Trasaki ژاپن انواع انرژي متر تراساکي Trasaki ژاپن انواع مولتي متر تراساکي Trasaki ژاپن، انواع رله Earth Leakage تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله تراساکي Trasaki ژاپن

،انواع بريکر هوايي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سير کوييت تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سيير کوييت بريکر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع کنتاکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار DIN تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله حفاظتي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور فکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور ميتر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع Power Factor تراساکي Trasaki ژاپن،مدل XH400NE،مدلXS50NB ،مدلYL-100F ،مدلTL225F ،انواع کانکتور Anderson،انواع کانکتور باطري Anderson،انواع باطري شارژر Anderson،انواع انکودر کوبلر ،انواع انکودر kuebler ، کانکتور هامل ، کانکتور hummel ، مولتي متر MX355-Z ، مولتي متر Chauvin – Arnoux مولتي متر metrix متريکس ، پارکر EP1219Z5074 ، محصولات Durbal دوربال ، مدل BEF 16-21-501 شرکت Durbal ، ROD END شرکت Durbal ، محصولات شرکت www.Durbal.com ، شير Oliver اوليو ، ولو Oliver اوليو، شير نورگرن ولو norgren ، فيلتر KEB ، فيلتر کب ، فيلتر 10.E5.T60-1001 ، فيلتر boll filter ، بويل فيلتر ، فيلتر 13.E5.T60-1001 ، انواع HF Filter ، انواع موتور دمپر، انواع دمپر، محصولات يونتا_ انواع موتور Joventa ، دمپر Joventa ، موتور دمپر جونتا، انواع کانکتور صنعتي، کانکتور مور ، کانکتور murr کانکتور فرمان -کانکتورقدرت -کانکتور سوئيچ -کانکتور دوار کانکتور تک قطب- کانکتور شير برقي – کانکتور سنسور - سروو موتور - اينکودر - رزولورو... کانکتور ولو – کانکتور شير ، کانکتور والو باطري شارژر Charter Power systems - باطري شارژر سري ARE شرکت C&D رله VMD420 – رله B93010006 ، رله VMD420-D-2 ، رله بندر – رله bender - سنسور Pisco ، سنسور فشار پيسکو ، سنسور فشار pisco ، سنسور SEU11-01S -

سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودنT مدل C204 شرکت band-it

مدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003انواع سنسور هوبا کنترل,انواع سنسورHuba control ,مبدل شوهمن Schuhman,ايزولاتور شوهمن Schuhman,کانورتر شوهمن Schuhman,کانورتر GM international,ايزولاتور GM international,مبدل GM international,انواع تغذيه ,انواع منبع تغذيه,انواع سنسور Balluff,انواع سنسور بالوف,انواع ترانس ديوسر بالوف Balluff, رله ساموا کره ، رله samwha کره، رله samwha EOCR ريال سنسور HRS ، سنسور ويبره HRS ، سنسور MLS ، سنسور MLS-9W رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ترانسفور ماتور Murr,برج سيگنالي مور,برج سيگنالي Murr,مبدل مور,مبدل Murr,مبدل DC مور,مبدل DC شرکت Murr,رله ماژول مور,رله ماژول Murr,ماژول I/O مور,ماژول ورودي و خروجي مور,ماژول ورودي مور,ماژول ورودي Murr,ماژول خروجي مور,ماژول خروجي Murr,بافر مور,بافر Murr,بافر ماژول مور ,مور 27014,مور 27015,مور 27016,مور MDD,کنترلر مور,کنترلر Murr,مبدل دما مور ,مبدل دما Murr,سوئيچ مور,Mico مور,Micot مور,مور 857781,مور 85001,مور 50041,رله جرياني مور,رله ولتاژي مور,رله ولتاژي Murr,رله جرياني Murr,فيوز مور,فيوز Murr,ديود مور,ديود Murr,ترمينال مور,ترمينال Murr,رله ايمني مور,رله ايمني Murr,رله safety مور,رله حفاظتي مور,رله حفاظتي Murr,مبدل ولتاژ مور,مبدل ولتاژ Murr,مبدل جريان مور ,مبدل جريان Murr,مبدل فرکانس مور,مبدل فرکانس Murr,مور50041,يو پي اس مور,يو پي اس Murr,رله DGPT2,رله DMCR

مور 8XM12,مور M12,کانکتور مور ,کانکتور Murr,مور M8 ,مور M12Q,مور M6,هاسينگ مور,هاسينگ Murr,نري مور,مادگي مور,Female مور,Male مور,سيگناليگ مور,سيگنال دهنده Murr,رله سيگنالي Murr,مور 29358,مور 7000,مور 000000-29001-7000,مور 27116,مور 27115,مور 27114,مور 40041-7000,مور 23505-40041-7000,مور MVP,مور MVP12,رله MDP,رله Mecair,سوئيچ Mecair,پرش سوئيچ Mecair,مور 85068,مور 23050,مور Motor suppressor,مور M16X1,مور 236190 ,مورMKS ,مور MKS-LDP ,مور67072 ,مورLDP ,محصولات مور الکترونيک,محصولات Murr Elektronik,سيگنال کانورتر مور,سيگنال کانورتر Murr,مور SVS,مور SVS 18MM,مور296304 ,مور24 ولت DC,مورIP65 ,مور8XM12 ,مور 4XM12 ,مور5 POLE ,مورBasic housing ,مور85659 ,مور85004 , رله 85004,رله مور50043,رله مور 50044,مدل DPS شرکت Mecair,سوئيچ مکير,کيت Mecair مکير,کيت DB116/C,کيت DB16/G, ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ، انواع ويبراتور شرکت Magnet-schultz مگنت شولتز ، نماينده مگنت شولتز ، نماينده Magnet-schultz

شرکت برق و صنعت شاهين

آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4

موبايل: 09194822960 و 09194838378

تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)

فاکس: 88920523 (021)

وب سايت:www.Shahin-co.ir

ايميل: [email protected]

[email protected]

[email protected]

تلفن :  09194838378 - 02188800930
منطقه :  تهران
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: فروش انواع محصولات purolite آمريکا www.purolite.com
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :

آگهی های مرتبط