ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

نیازمندیا، انتخاب مدیران و بازاریابان موفق

ثبت نام كنيد


ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﺪار اﻓﺰار ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﺪار اﻓﺰار ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

لينك سايت اين آگهي

قیمت : 09177140659

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﺪار اﻓﺰار ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب ﻓﻧﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺮﺗﺒﻂ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﭘﻮﻟﯽ، ﺷﻓﺖ و ﺑﯿﺮﯾﻨﮓ ﻫﻮزﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﻄﺒﻖ با استانداردهای روز دنیا ﺑﻬﻤﺮاه ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و هم اکنون در بسیاری از صنایع بزرگ و بنیادین کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

وب سایت: www.namdarafzar.com

ایمیل: [email protected]

آدرس شرکت: شیراز،شهرک صنعتی بزرگ شیراز، بلوار نوبنیاد، خیابان 2400،پلاکxy1

تلفن: 07136208084

فاکس: 07136223514

موبایل: 09177140659

تلفن :  07136208084
منطقه :  فارس
آدرس :  شیراز،شهرک صنعتی بزرگ شیراز، بلوار نوبنیاد، خیابان 2400،پلاکxy1
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﺪار اﻓﺰار ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :