ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

ترانسمیتر جریان مستقیم TR-DCA1A4-XXA

ترانسمیتر جریان مستقیم TR-DCA1A4-XXA

ترانسمیتر جریان مستقیم (DCA)
قابلیت اندازه گیری : 0-200uA/2mA/20mA/200mA/2A/5A
خروجی : 4 - 20 mA DC
تغذیه : 90 - 260 AC V
Description:
DCA TRANSMITTER
Model : TR-DCA1A4-XXA
* Range : 200 uA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 5 A , isolated.
* Output : 4 to 20 mA, DC.
* Power : 90-260 ACV

_______________________
شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق آریا سنجش
شرکتتجهیزاتاندازهگیریوابزاردقیق آریا سنجش
نمایندهانحصاریمحصولات فلیرFLIRدرایران
نمایندهانحصاریمحصولات سمcemدرایران
نمایندهانحصاریمحصولات لوترونlutronدرایران
نمایندهانحصاریمحصولات فلوکFLUKEدرایران
نمایندهانحصاریمحصولات کیوریتسوkyoritsuدرایران
نمایندهانحصاریمحصولات هیوکیhiokiدرایران
CEM
LUTRON
ارائهکنندهتجهیزاتیمانند: کلمپآمپرمترها - پاورآنالایزرها - آنالایزرها- کیفیتسنجهایهواومایعاتوگازها–ارتسنجها - مترلیزری- دستگاههایسنجپارامترهایشیمیایی ( آب - اسیدها - گازهاو ...)- میگرترمومترلیزری–دیتالاگرهای (صوت - لرزش - دما–رطوبت–ضخامتسنجفلزاتوغیرفلزات–سختیسنجها - ترموگراف–دوربینهایحرارتی (ترموویژن)- - ترازویالکترونیکی - فشارسنج - وکیوممتر–گوسمتر–کنترلازراهدور–اسیدسنج–اکسیژنمتر–نشتیابگاز–تسترشبکه–فرکانسمتر–کیفابزار–سرعتسنج–کنترلکنندهها- ترموکوپل–تسترموادشیمیایی–سرعتسنجباد - فلومتر–ردیابفاز - ژنراتور–دستگاههایکالیبراتور–ترانسمیترهایمقادیرفیزیکیوشیمیائیورطوبتوحرارتومقادیرالکتریکی–ضخامتسنج–لرزشسنج–تسترکابل–خازنسنج–واتمترنیروسنج–گشتاورسنج–لوکسمتر–سختیسنج–زبریسنج–دماسنجلیزری–دماسنجمحیطی - فلومتر–ویدئوبروسکوب–دستگاههایمرجعاندازهگیری - اسیلواسکوپ–مولتیمتر–سیگنالژنراتور–دستگاههایکالیبراتور–ضخامتسنج–لرزشسنج -تسترالکتریکال -خازنسنج - پاورآنالایزر–واتمترنیروسنج - گشتاورسنج–ترازویالکترونیکی - فشارسنج–وکیوممتر–گوسمتر–آنالایزررنگ–اسیدسنج–اکسیژنمتر–نشتیابگاز–تسترشبکه–فرکانسمتر-پارتیکل کانتر-ماهواره یاب
امیداستدرراستایخدمتصادقانهبتوانیمگامیموثردرجهتپیشرفتهرچهبیشترکشورمانبرداریم .
برایدریافتاطلاعاتدقیقوکاملتربه سایتwww.ariasanjesh.irمراجعهنمایید
[email protected]
0511-8487819-23/0511-8419910
سامانهپیامکوتاهشرکت ***********301
ازاینکه ماراانتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
***************
محصولاتشامل:
پارتیکل کانتر
سرعتسنجباد
ویدئوبروسکوپ
تسترکابل
کالیبراتور
کلمپآمپرمتر
تسترالکتریکی
آنالایزرهایگاز
رطوبتسنجمحیطی
تجهیزاتآزمایشگاهی
لوکسمتر
رطوبتسنجسطحینفوذی
مولتیمتر
اسیلوسکوپ
پاورآنالایزر
منبعتغذیه
فشارسنج
دوربینهایترمویژندیددرشب
رفرکتومتر
صوتسنج
ضخامتسنج
لرزشسنج
نیروسنج
LCRمتر
گوسمترالکتریکیمغناطیسی
مترلیزری
تسترهایباطری
میکروسکوپ
زمانسنج
نگهدارندهزمان
ساعتتاکومتر
استروباسکوپ
دوربینهایتصویربرداریحرارتی
دماسنجلیزریتماسی

سرعتسنجبادویدئوبروسکوپتسترکابلکالیبراتورکلمپآمپرمترتسترالکتریکیآنالایزرهایگازرطوبتسنجمحیطیتجهیزاتآزمایشگاهیلوکسمتررطوبتسنجسطحی،نفوذیمولتیمتراسیلوسکوپپاورآنالایزرمنبعتغذیهفشارسنجرفرکتومترصوتسنجضخامتسنجلرزشسنج / نیروسنجLCRمترگوسمترالکتریکی /مغناطیسیمترلیزریتسترهایباطریمیکروسکوپزمانسنج/ نگهدارندهزمان/ ساعتتاکومتر/استروباسکوپدوربینهایتصویربرداریحرارتیدماسنجلیزری / تماسیکیفیتسنجآب

واتمتر
واتمترتکفاز
واتمتردیجیتال
واتمتربیسیم
واتمترنیروسنج
واتمترومولتیکلمپ
انواعواتمتر
واتمترتکفاز
واتمترکلمپی
انواعپاورآنالیز
پاورآنالیزرومیزی
پاورآنالیزسهفازوتکفاز
پاورآنالیزسهفازبااندازهگیریهارمونیک
کالیبراتورولتاژ
کالیبراتورجریان
فرکانسمترپرتابل
فانکشنژنراتور
فرکانسمتررومیزی
لوکسمتر
لوکسمترحرفهای
لوکسمترباپراپسرخود
انواعلوکسمتر
پراپلوکسمتر
لوکسمتر/ ترمومتردیجیتال
پاورآنالیز
انواعفرکانسمتر
فرکانسمتردیجیتال
فرکانسمتر
مولتیفانکشن
انواعمولتیفانکشن
مولتیفانکشندما
دستگاهمولتیفانکشنمحیطی
مولتیفانکشننوروصدا
لوکسمتریانورسنج
لرزشسنج
انواعلرزشسنج
لرزشسنج / دورسنج
لرزشسنجودورسنج (نوری–مکانیکی)
لرزشسنجدیتالاگردار
لرزشسنجقلمی
لرزشسنجودورسنج
لرزشوشتابسنج
صوتسنجحرفهای
صوتسنجباپرابمجزا
صوتسنجباپرابسرخود
صوتسنجدیجیتالی
صوتسنجپرتابل
انواعصوتسنج
کالیبراتوردستگاهصوتسنج
صوتسنجدیجیتالدارایکارتحافظه
صوتسنجباقابلیتاندازهگیری
صوتسنجباصفحهنمایشگر
صوتسنجهمرهاباکیفحمل
صوتسنجوآنالیزصدا
فشارسنج / وکیوممتر
فشارسنجمکانیکی
وکیومسنج
انواعمانومتر
مانومتر (فشارسنجتفاضلی)
مانومتردیجیتالباپرابسرخود
مانومتردیجیتالیفشارهوا
وکیوممتر (خلاءسنج)
وکیوممتر / گوسمتر
وکیومسنج
لوکسمتر
لوکسمترباپرابسرخود
مولتیفانکشن
انواعمولتیفانکشن
مولتیفانکشندما
مولتیفانکشنرطوبتوحرارت
مولتیفانکشننوروصدا
مولتیفانکشنپاورمیتر
مولتیفانکشنسرعتهوا
دستگاهمولتیفانکشنمحیطی
انواعلوکسمتر
لوکسمترحرفهای
لوکسمتر / ترمومتردیجیتال
لوکسمتریانورسنج
یوویلایتمتر
تسترمیدانمغناطیسی
تسترمیدانمغناطیسی (گوسمتر)
آنالیزرنگ
ثبتاطلاعاتبدونکاغذ
دستگاهکنترلازراهدور
کلمپآمپرمتر
انواعکلمپآمپرمتر
کلمپآمپرمتردیجیتال
میلیکلمپآمپرمترAC
کلمپآمپرمترAC/DC
مولتیمترAC/DC
مولتیمتر–مولتیرنج (حرفهای)
مولتیمترپرتابل
جعبهسلفرومیزی
جعبهمقاومترومیزی
جعبهخازنرومیزی
خازنسنج
LCRمترحرفهای
میلیاهممتر
میلیاهممتربادقتبالا
آمپرمترکلمپی–کلمپآمپرمتر
کلمپآمپرمترAC/DCترمومتردار
کلمپمترها
مولتیمترکلمپوحرارتسنج
فروشمولتیمتر
انواعآمپرمتر
آمپرمترآنالوگ
انواعکلمپمتر
مولتیکلمپ
مولتیمتر
مولتیمترکلمپی
مولتیمتردیجیتال
انواعمولتیمتر
اهممتر–مولتیمتر
مولتیمتردیجیتالیپیشرفته
مولتیمتردیجیتالیهوشمند
مولتیمتردیجیتالیقلمی
خازنسنجدیجیتال
انواعخازنسنج
اهممتردیجیتال
اهممترکلمپی
انواعاهممتر

ترانسمیتر
ترانسمیترهایمقادیرالکتریکی
ترانسمیترهایمقادیررطوبت،حرارت
ترانسمیترهایمقادیررطوبتوفیزیک
ترانسمیترهایمقادیرشیمیایی
کنترلکننده،آلارمدهنده،نشاندهنده
ترانسمیترولتاژمتناوب
ترانسمیترجریانمتناوب
ترانسمیترلوکس (روشنایی)
ترانسمیترفرکانس
ترانسمیترمقاومتالکتریکی
ترانسمیترتوانراکتیو
ترانسمیترولتاژمستقیم
ترانسمیترجریانAC/DC
ترانسمیترجریانمستقیم
ترانسمیترتواناکتیو
ترانسمیترضریبقدرت
ترانسمیتردما
ترانسمیتردوسیمهرطوبت
ترانسمیتررطوبت
ترانسمیترسرعتسنجباد
ترانسمیتردوسیمهفشار
ترانسمیتروزن
ترانسمیترصوت
ترانسمیترسرعت
ترانسمیترفشار
ترانسمیترلرزشوارتعاش
ترانسمیترکنداکتیویتی
ترانسمیترPH
ترانسمیتراکسیژن
انواعترانسمیتر
کلمپامپر
کلمپامپرمترهیوکی
امپرمتر
مشخصاتامپرمتر
امپرمتردیجیتال
امپرمترهیوکی
میلیامپرمتر
انواعامپرسنج
انواعامپرمترها
کلمپمترها
کلمپجریان
کلمپآمپرمتر
کلمپمیتر
انواعکلمپ
کلمپآمپرمتر
آمپرمترکلمپ
کلمپآمپرمترها
دورسنج
انواعدورسنج
دورسنج (نوری–مکانیکی)
دورسنجنوری–مکانیکی–لیزری
دورسنج–استروباسکوپ
دورسنجمکانیکی
دورسنجدیجیتالغیرتماسی
دورسنجدیجیتاللیزری
استروباسکوپ
استروباسکوپقابلحمل
انواعسرعتسنج
سرعتسنجباد
سرعتسنج - فلومتر
سرعتسنج / رطوبتسنج / دماسنج
سرعتسنج / حرارتسنج
سرعتسنجباپرابفنجانی
سرعتسنجبادباپرابسرخود
سرعتسنجباد
سرعتسنج–فلومتر–ترمومتردار
سرعتسنجباپروانهفلزی
سرعتسنجبادباسنسورگرمایی
سرعتسنجبادباسنسورگرماییتلسکوپی
سرعتسنجدیجیتالی
نیروسنج
پایهنیروسنج
نیروسنجدیجیتالی
فروشنیروسنج
نیروسنجدیجیتالدارایکارتحافظه
ترازویالکترونیکی
ترازویالکترونیکی (بالانسر)
گشتاورسنج
انواعگشتاورسنج
گشتاورسنجباپرابسرخود
گشتاورسنجدینامیکی


اطلاعاتتماس :
مشهدمقّدس : خیابانسنابادسناباد5
***********-23
www.ariasanjesh.ir
[email protected]
یکسالگارانتیتعویضو 5 سالخدماتپسازفروش

تلفن :  منقضی شده
منطقه :  استان خراسان رضوی
آدرس :  استان خراسان رضوی - مشهد
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: ترانسمیتر جریان مستقیم TR-DCA1A4-XXA
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :