ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

Lenord+Bauer encoder نماینده فروش

Lenord+Bauer encoder نماینده فروش

قیمت : 02133999193-33993055-33993009-09121066223

Lenord + Bauer
ZFN0560
ZFN0264.1
ZFN0104.3
ZFN 0848
ZFN 0805
ZFN 0804
ZFN 0790
ZFN 0744
ZFN 0715
ZFN 0610
ZFN 0590
ZFN 0589
ZFN 0581
ZFN 0557
Lenord + Bauer
ZFN 0449
ZFN 0390.0
ZFN 0382.0
ZFN 0268.2
ZFN 0053.6
ZF 0442.0
ZAN 5. 0256.090.0
ZAN 5. 0256.075.0
ZAN 5. 0256.070.0
ZAN 5. 0256.065.0
ZAN 5. 0256.060.0
ZAN 5. 0256.058.0
ZAN 5. 0256.055.0
Lenord + Bauer
ZAN 5. 0250.085.0
ZAN 5. 0250.025.0
ZAN 5. 0200.060.0
ZAN 5. 0200.050.0
ZAN 5. 0200.012.0
ZAN 5. 0128.012.0
ZAN 5. 0125.012.0
ZAN 5. 0100.020.0
ZAN 5. 0100.012.0
ZAN 3. 0512.110.0
ZAN 3. 0512.090.0
ZAN 3. 0512.065.0
ZAN 3. 0512.025.0
ZAN 3. 0500.025.0
ZAN 3. 0360.060.0
ZAN 3. 0360.025.0
ZAN 3. 0256.050.0
ZAN 3. 0256.045.0
ZAN 3. 0256.040.0
ZAN 3. 0256.035.0
ZAN 3. 0256.012.0
ZAN 3. 0250.012.0
ZA 5. 0256.025.0
Lenord + Bauer
ZA 5. 0200.012.0
ZA 5. 0128.012.0
ZA 5. 0125.012.0
ZA 5. 0100.012.0
ZA 3. 0512.025.0
ZA 3. 0500.025.0
ZA 3. 0360.025.0
ZA 3. 0256.012.0
ZA 3. 0250.045.0
ZA 3. 0250.012.0
ZA 206
SL 1022
SL 1021
SL 1020
SK 206
SG 111
Lenord + Bauer
PG 170.GO
PG 170.6
PG 170.2
PG 170.1
MW 92
MW 52
MRM 5001
MRM 500.12
MRM 500.10
MRG 500.12
MRG 500.10
ML 1020
MK 8
MK 12
MF23501
MF 121
MB 206
MB 150
MA 262
MA 205
LD2020.000
LD2010.000
LD2006.000
LD2003.000
LD100
LD100
LD 2406 M-EC
LD 2406 M
LD 2406 A-EC
LD 2406 A
LD 2403 S
Lenord + Bauer
LD 2403 A-EC
LD 2403 A
LD 2120. P
LD 2110. P
LD 2110
LD 2106. P
LD 2106
LD 2103. P
LB 200
LB 150
KM129 RD 050
KM129 RD 020
KM129 RD 018
KM129 RD 015
KM129 RD 012
KM129 RD 010
KM129 RD 007
KM129 RD 006
KM129 RD 005
KM129 RD 004
KM129 RD 003
KM129 RD 002
KM129 CB 020
KM129 CB 018
KM129 CB 015
KM129 CB 010
KM129 CB 006
KM129 CB 005
KM129 CB 004
KM129 CB 003
KM129 BC 050
KM129 BB 015
KM129 BB 012
KM129 BB 010
KM129 BB 007
KM129 BB 006
KM129 BB 005
KM129 BB 004
KM129 BB 003
KM129 BB 002
KL 260
KL 200
KK 14
GW 76
GW 66
GW 600
GW 170.07
GW 170.06
GG 66
GG 600
GG 170.07
GG 170.06
GG 170
GG 126
GEL8819 0G0
GEL8819 0F0
GEL8810 0D6
GEL8810 0D5
GEL8810 0D3
GEL8810 0D2
GEL8810 0D1
GEL8246
GEL8245
GEL8240
GEL8235
GEL8230
GEL8190 AB BB900
GEL8190 AB BB000
GEL8190 A0 SS000
GEL8190 A0 AA000
GEL8190 A0 00910
GEL8190 A0 00010
GEL8180 A0 S0 000
GEL8180 A0 A0 000
GEL295 Y 024
GEL293CV- 002000L003
GEL293CV- 002000L001
GEL293BV- 002000L003
GEL293BV- 002000L001
GEL293BV- 000200I031
GEL293AV- 002000L003
GEL293AV- 002000L001
GEL293AV- 000040L013
GEL293AV- 000040L011
GEL293-XN 010000L033
GEL293-XN 001024L003
GEL293-XN 001024L001
GEL293-XN 001024I003
GEL293-XN 001024I001
GEL293-X- 002000L033
GEL293-X- 001024L003
GEL293-X- 001024L001
GEL293-X- 001024I001
GEL293-X- 001000L033
GEL293-X- 000400L053
GEL293-X 000400L053
GEL293-VN 005000L053
GEL293-VN 002500L031
GEL293-VN 002500L001
GEL293-VN 001200I021
GEL293-VN 000500L031
GEL293-VN 000330L001
GEL293-VN 000250L001
GEL293-VN 000200L053
GEL293-VN 000200L003
GEL293-VN 000125L001
GEL293-VN 000050L023
GEL293-VN 000050L021
GEL293-VN 000040L031
GEL293-V- 100000L013
GEL293-V- 010000L013
GEL293-V- 005000L031
GEL293-V- 002896L053
GEL293-V- 002500I033
GEL293-V- 002500I031
GEL293-V- 002048L013
GEL293-V- 002048L011
GEL293-V- 002000L003
GEL293-V- 001600L013
GEL293-V- 001024I031
GEL293-V- 001000L013
GEL293-V- 001000L003
GEL293-V- 001000L001
Lenord+Bauer Encoder
GEL293-V- 000204I003
GEL293-V- 000200L011
GEL293-V- 000126I003
GEL293-V- 000120L031
GEL293-V- 000120L013
GEL293-V- 000120L011
GEL293-V- 000060L031
GEL293-UN 010000L033
GEL293-UN 005000L033
GEL293-UN 002500L031
GEL293-UN 001024L001
GEL293-TN 010000L033
GEL293-TN 010000L001
GEL293-TN 002500L021
GEL293-TN 001024L033
GEL293-TN 001024L031
GEL293-T- 001000L053
GEL293-T- 001000L033
GEL293-SN 03600G021S
GEL293 V 002500I031
GEL292BV- 004096L011
GEL292A-- 000000L053
GEL292-V- 001600L013
GEL292-V- 001000L013
GEL292-T- 008000L031
GEL292-T- 008000I031
GEL260CV- 004000B033
GEL260C-- 000000B233
GEL260C-- 000000B201
GEL260C-- 000000B033
GEL260C-- 000000B001
GEL260C-- 000000A001
GEL260BV- 000500A231
GEL260BV- 000200A001
GEL260BSN 000500B233
GEL260BSN 000500B201
GEL260BS- 000500B201
GEL260B-- 000000F101
GEL260B-- 000000B201
GEL260B-- 000000B011
GEL260B-- 000000B001
GEL260AVN 001000A001
GEL260AV- 002000F033
GEL260AV- 001416B233
GEL260AV- 001000F001
GEL260AV- 001000B201
GEL260AV- 001000A301
GEL260AV- 001000A201
GEL260AV- 001000A001
GEL260AV- 000250B031
GEL260AV- 000119B201
GEL260AV- 000100B011
GEL260AS- 000500A231
GEL260-XN 003000D001
GEL260-XN 001024D033
GEL260-XN 001024D031
GEL260-XN 001000D333
GEL260-XN 001000C031
GEL260-X- 002500D003
GEL260-VN 010000B051
GEL260-VN 002500B231
GEL260-VN 002500B201
GEL260-VN 002500A031
GEL260-VN 002000A011
GEL260-VN 001250B001
GEL260-VN 001000B223
GEL260-VN 000628B001
GEL260-VN 000628A711
GEL260-VN 000600A001
GEL260-VN 000500B231
GEL260-VN 000500A003
GEL260-VN 000500A001
GEL260-VN 000250B001
GEL260-VN 000100B231
GEL260-VN 000100A031
GEL260-VN 000020A001
GEL260-V- 025000B001
GEL260-V- 010000B021
GEL260-V- 010000B001
GEL260-V- 009000A001
GEL260-V- 004096B723
GEL260-V- 002500A011
GEL260-V- 002240A003
GEL260-V- 002000A011
GEL260-V- 001600B713
GEL260-V- 001500B031
GEL260-V- 001300B211
GEL260-V- 001270B221
GEL260-V- 001270B021
GEL260-V- 001250B001
GEL260-V- 001024B431
GEL260-V- 001000B731
GEL260-V- 001000B713
GEL260-V- 001000B711
GEL260-V- 001000B233
GEL260-V- 001000B211
GEL260-V- 001000B201
GEL260-V- 001000B033
GEL260-V- 001000B031
GEL260-V- 001000B011
GEL260-V- 001000B003
Lenord+Bauer Encoder
GEL260-V- 000990A233
GEL260-V- 000864B003
GEL260-V- 000750B031
GEL260-V- 000750B001
GEL260-V- 000628A711
GEL260-V- 000512B201
GEL260-V- 000500B731
GEL260-V- 000500B713
GEL260-V- 000500B711
GEL260-V- 000500B201
GEL260-V- 000500B033
GEL260-V- 000500B031
GEL260-V- 000500B011
GEL260-V- 000500A023
GEL260-V- 000500A021
GEL260-V- 000450B031
GEL260-V- 000360B201
GEL260-V- 000360A201
GEL260-V- 000360A001
GEL260-V- 000250A001
GEL260-V- 000200B221
GEL260-V- 000200B213
GEL260-V- 000200B003
GEL260-V- 000200A001
GEL260-V- 000180A033
GEL260-V- 000096G131
GEL260-V- 000096G033
GEL260-V- 000050B233
GEL260-UN 010240D001
GEL260-UN 010000C031
GEL260-UN 004096C001
GEL260-UN 001000C031
GEL260-U- 010000C001
GEL260-U- 004096D021
GEL260-U- 001250D001
GEL260-U- 000322D033
GEL260-TN 010000A001
GEL260-TN 009000C051
GEL260-TN 006000C051
GEL260-TN 005000D001
Lenord+Bauer Encoder
GEL260-T- 025000D001
GEL260-T- 004096D001
GEL260-T- 001250D001
GEL260-T- 000250C201
GEL260-SN 002500A201
GEL260-SN 001800B201
GEL260-SN 001800A201
GEL260-SN 000750A253
GEL260-SN 000750A203
GEL260-SN 000750A201
GEL260-SN 000256B001
GEL260-S- 006000B021
GEL260-S- 003600A003
GEL260-S- 003600A001
GEL260-S- 002000A001
GEL260-S- 001000A003
GEL260-S- 000180B031
GEL260-S- 000050B311
GEL248 Y 015
GEL2471V200 BLG0200N
GEL2471V200 BLF0010N
GEL2442 KZ1G3B040ME
GEL2442 KN1R5B035ME
Lenord+Bauer Encoder
GEL2442 KN1R5 K600-E
GEL2442 KN1R5 K150-E
GEL2442 KN1R5 B100-E
GEL2442 KN1R5 A100ME
GEL2442 KN1R5 A100-E
GEL2442 KN1R5 A030ME
GEL2442 KN1R3A60-M
GEL2442 KN1R3 K600-E
GEL2442 KN1R3 K030-E
GEL2442 KN1R3 A100-E
GEL2442 KN1G5K600ME
GEL2442 KN1G5K600-E
Lenord+Bauer Encoder
GEL2442 KN1G5K150ME
GEL2442 KN1G5K030ME
GEL2442 KN1G5C080ME
GEL2442 KN1G5B200ME
GEL2442 KN1G5B080ME
GEL2442 KN1G5B035ME
GEL2442 KN1G5B030ME
GEL2442 KN1G5B012ME
GEL2442 KN1G5B007ME
GEL2442 KN1G5A200ME
GEL2442 KN1G5A030ME
GEL2442 KN1G5A030-E
GEL2442 KN1G5A015ME
GEL2442 KN1G5 K250-E
GEL2442 KN1G5 K150-E
GEL2442 KN1G5 K030-E
GEL2442 KN1G5 B300-E
GEL2442 KN1G5 B200-E
GEL2442 KN1G5 A200-E
Lenord+Bauer Encoder
GEL2442 KN1G3B035ME
GEL2442 KN1G3A050ME
GEL2442 KN1G3A030ME
GEL2442 KN1G3A017ME
GEL2442 KN1G3A012ME
GEL2442 KN1G3 K600-E
GEL2442 KN1G3 K250-E
GEL2442 KN1G3 K150-E
GEL2442 KN1G3 K030-E
GEL2442 KN1G3 B030-E
GEL2442 KN1G3 A012-E
GEL2442 KN-1G5K030-E
GEL2442 KN-1G5 Y001
GEL2442 KM1S5 K012-E
GEL2442 KM1G5A030ME
GEL2442 KM1G5A011ME
GEL2442 KM1G5A004ME
GEL2442 KM1G5 K250-E
GEL2442 KM1G5 K150-E
GEL2442 KM1G5 K030-E
GEL2442 KM1G5 K030--
Lenord+Bauer Encoder
GEL2442 KM1G3B020ME
GEL2442 KM1G3A025-E
GEL2442 KM1G3 K150-E
GEL2442 KM1G3 K030-E
GEL2442 KD1G3 K250-E
GEL2442 KD1G3 K150-E
GEL2442 K-1G5K030-E
GEL235 SG 1612CES1
GEL235 SG 1600CES1
GEL235 SG 1512BES2
GEL235 SG 1312EAC1
GEL235 SG 1312BES2
GEL235 SG 1212FDS4
GEL235 SG 1212FDS3
GEL235 SG 1212EES1
GEL235 SB 1200CDS1
GEL235 DP 1512BQS1
GEL235 DP 1212EPS1
GEL235 C0 1600 EKC3
GEL235 C0 1600 CKC3
GEL235 C0 1300 FLS3
GEL235 C0 1300 FLS1
GEL221 VN - 0500.100
GEL221 V - 1500.100
GEL221 V - 1000.100
GEL221 TN - 0500.100
GEL220 X - 1500.100
GEL220 X - 0500.100
GEL220 VN - 1500.110
GEL220 VN - 1500.100
GEL220 VN - 1000.100
GEL220 VN - 0500.100
GEL220 VN - 0000.110
GEL220 VN - 0000.100
GEL220 V - 1000.100
GEL220 UN - 0500.100
GEL220 U - 1500.100
GEL220 U - 0500.100
GEL220 TN - 1000.100
GEL220 TN - 0500.100
GEL219-XN 002048D031
GEL219-X- 002048D031
GEL219-U- 005000I033
GEL219-U- 005000D003
GEL219-U- 005000C003
GEL219-TN 002048D031
GEL209-XN 002048D031
GEL209-X- 000200C001
GEL209-VN 001000B001
GEL209-VN 001000A033
GEL209-VN 001000A031
GEL209-VN 001000A003
GEL209-VN 001000A001
GEL209-VN 000900B001
GEL209-VN 000720A011
GEL209-VN 000500B051
GEL209-VN 000360A001
GEL209-VN 000230A013
GEL209-VN 000090B031
GEL209-V- 000960B001
GEL209-V- 000500B031
GEL209-V- 000400B003
GEL209-V- 000400B001
GEL209-V- 000125A001
GEL209-V- 000100A023
GEL209-TN 001024C001
GEL209-T- 000256B001
GEL208-XN 001000D031
GEL208-XN 001000D001
GEL208-XN 000020D031
GEL208-XN 000020D001
GEL208-X- 001250C001
GEL208-X- 001000C631
GEL208-VN 005000B631
GEL208-VN 002500A731
GEL208-VN 002500A001
GEL208-VN 001000B033
GEL208-VN 001000B011
GEL208-VN 001000B001
GEL208-VN 001000A731
GEL208-VN 001000A001
GEL208-VN 000500B023
GEL208-VN 000500B021
GEL208-VN 000500A001
GEL208-VN 000250B011
GEL208-VN 000100B001
GEL208-VN 000100A733
GEL208-VN 000100A731
GEL208-VN 000100A001
GEL208-V- 005000B001
GEL208-V- 003600B001
GEL208-V- 002500B001
GEL208-V- 002000B031
GEL208-V- 002000B011
GEL208-V- 002000B001
GEL208-V- 002000A001
GEL208-V- 001500F053
GEL208-V- 001500F033
GEL208-V- 001500A053
GEL208-V- 001500A033
GEL208-V- 001250B013
GEL208-V- 001250B001
GEL208-V- 001250A001
GEL208-V- 001024B031
GEL208-V- 001024B001
GEL208-V- 001024A001
GEL208-V- 001000B531
GEL208-V- 001000A001
GEL208-V- 000900B001
GEL208-V- 000500A051
GEL208-V- 000500A003
GEL208-V- 000500A001
GEL208-V- 000250A001
GEL208-V- 000200B021
GEL208-V- 000180G011
GEL208-V- 000150A001
GEL208-V- 000125B001
GEL208-V- 000120B031
GEL208-V- 000120B013
GEL208-V- 000120B011
GEL208-V- 000100B001
GEL208-V- 000050B011
GEL208-V- 000033B033
GEL208-V- 000025B653
GEL208-V- 000018B011
GEL208-UN 002048C521
GEL208-UN 000500C001
GEL208-U- 002500D001
GEL208-U- 001000C001
GEL208-TN 001250D021
GEL208-TN 001024D001
GEL208-T- 005000D001
GEL208-T- 005000C031
GEL208-T- 001250D003
GEL208-T- 001250D001
GEL208-T- 001000H531
GEL208-T- 001000D031
GEL208-T- 001000D001
GEL208-T- 001000C023
GEL208-T- 000500D001
GEL208-T- 000050H001
GEL208 VN-000500B001
GEL207-XN 001024D201
GEL207-XN 001000C633
GEL207-XN 001000C533
GEL207-X- 005000D633
GEL207-X- 000256D633
GEL207-VN 001000B601
GEL207-VN 001000A533
GEL207-VN 000500A001
GEL207-VN 000300B001
GEL207-VN 000250B001
GEL207-VN 000200A001
GEL207-VN 000100B631
GEL207-VN 000100B601
GEL207-VN 000100A631
GEL207-V- 005000A033
GEL207-V- 001024B501
GEL207-V- 000750B001
GEL207-V- 000500G231
GEL207-V- 000500A031
GEL207-V- 000300A003
GEL207-V- 000300A001
GEL207-V- 000091A201
GEL207-V- 000088A201
GEL207-U- 001000C001
GEL207-U- 000300D001
GEL207-TN 128000D001
GEL207-TN 005000A001
GEL207-TN 004000C031
GEL207-TN 002500 ...

تلفن :  منقضی شده
منطقه :  تهران
آدرس :  لاله زار جنوبي
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: Lenord+Bauer encoder نماینده فروش
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :
سروو موتور آلمان نماینده انحصاری در ایران IXYS تریستور ZIEGLER ترانس دیوسر DELTA استابلایزر پیچ خور کف خواب هال افکت BUSSMANN HUBNER ASAHI کنترل حد ترموسوییچ پیمان الکتریک سازنده انواع مقاومت و رئوستا در ایران HAIDEN HAIN PILZ رله های خاص قطع کن B32K275 EPCOS برقگیر تند سوز FERRAZ فیوز semikron cotek دیود کنترل دما سنسور حرارتی کند سوز tr منبع تغذیه آمپرمتر igbt ترانس جریان اتوترانس واریابل تثبیت کننده ولتاژ ... ارستر شنت تاکو اینکودر ولت متر واریاک